FM.91.75 MHz Radio

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
KONGPATLOGISTIC.COM

นโยบายการผลิต

นโยบายของบริษัทคือผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการสูงสุดของลูกค้า, จำหน่ายและส่งมอบคอนกรีตผสม
เสร็จที่มีคุณภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง    มุ่งมั่นในการบริการให้ดีที่สุด เพื่อความพอใจของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 
มี 3  ประเภท 
1. ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
2. บริการขนส่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และสินค้า
3. บริการให้เช่ารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง  โดยถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญของบริษัท ด้วยการ
ปฎิบัติตามหลักการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำเป็นรายงานสรุป ผลการดำเนินการทุก  
6  เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และปฎิบัติตาม

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | คอนกรีต | รถบรรทุก | รถทัวร์ | ติดต่อเรา
 
© 2009 บริษัท คงพัชร์ โลจิสติกส์ จำกัด